Koszyk

Twój koszyk !

Zdjęcie Nazwa Ilość Cena Suma brutto
Odbiór osobistyKoszt wysyłki
Suma: 1000

Dane do przesyłki

Płatność przy odbiorze (kurier za pobraniem)

§ 7 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, nie przysługuje mu ww. prawo odstąpienia od umowy i poniższych postanowień nie stosuje się.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Konsument może wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.
 3. Sprzedawca wysyła Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres e-mail wskazany przez Konsumenta.
 4. Zwracany Towar powinien zostać wysłany przez Konsumenta na adres: Krzysztof Frasik Hurtownia „Krakus”, ul. Jagiellońska 41, 32-040 Ochojno.
 5. Koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.
 6. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Konsument jest wolny od wszelkich zobowiązań.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwrot Towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany - przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym Towar uznaje się za niezwrócony.
 8. W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedający  ma obowiązek zwrócić Konsumentowi zapłaconą cenę Towaru oraz koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Sprzedawcę, bez względu na to, jaki rodzaj przesyłki wybrał Konsument. W przypadku, gdy Konsument nie płacił za przesyłkę, nie ma obowiązku zwrotu jej kosztów.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem ceny Towaru do chwili otrzymania od Konsumenta zwrotu Towaru.
 10. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny Towaru wraz z kosztami jego przesyłki zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument.
 11. Jeżeli Konsument zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o ile Konsument wskazał taki rachunek; w przypadku, gdy Konsument nie wskazał numeru rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność za zamówione Towary.
 12. Jeżeli Konsument zapłacił za Towar przy odbiorze przesyłki, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Jeżeli Konsument nie wskazał rachunku bankowego, Sprzedawca wyśle do Konsumenta na podany przez niego adres e-mail prośbę o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Konsumentem w tej sprawie telefonicznie.

§ 8 Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar wolny od wad.
 2. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, wówczas do Umowy Sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży Konsumentowi. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad Towaru powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 3. Za wady Towaru sprzedanego Konsumentowi Sprzedawca odpowiada, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 4. Jeżeli sprzedany Towar ma wady, wówczas Konsument może składając reklamację:

a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo jeżeli wada jest istotna, o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;

b)     zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

5.      Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Krzysztof Frasik Hurtownia „Krakus”, ul. Jagiellońska 41, 32-040 Ochojno.

 1. Składając reklamację należy opisać wadę Towaru i wypełnić formularz reklamacyjny dostępny do pobrania na stronie internetowej. Na żądanie Sprzedawcy Towar musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres wskazany powyżej, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia sprawy. Koszt przesyłki ponosi Konsument. Przesłanie Towaru przez Konsumenta za pobraniem nie będzie akceptowane.
 2. Sprzedawca, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, wówczas postanowień ust. 1-9 niniejszego paragrafu nie stosuje się. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę jest wyłączona. Sprzedawane Towary posiadają gwarancję jakości producenta, w przypadku opon z grupy Goodyear, Continental, Michelin – 5 lat od daty sprzedaży opon, w przypadku innych opon – 1 rok. Przedsiębiorca ewentualną reklamację kieruje do producenta Towaru za pośrednictwem Sprzedawcy. Gwarancja zazwyczaj nie obejmuje:

a)      opon zużytych

b)     opon naprawianych

c)      opon z nacinanym czołem bieżnika

d)     opon bieżnikowanych poza ich producentem

e)      uszkodzeń mechanicznych

f)      opon z nieczytelnym lub uszkodzonym numerem DOT, numerem fabrycznym lub datą produkcji

g)     opon, które nie posiadają europejskiej homologacji

h)     opon uszkodzonych z powodu przeciążenia

i)       opon nieprawidłowo użytkowanych i przechowywanych.

11.   Opony należy przechowywać zawsze czyste, w miejscu suchym, ciemnym i chłodnym, chroniąc je przed działaniem ozonu, substancji żrących lub ropopochodnych. Opony zamontowane na obręczach przechowuje się zawieszone na hakach lub ułożone płasko jedno koło na drugim (maksymalnie 4 koła). Opony bez obręczy przechowuje się w pozycji pionowej (stojącej). W obydwu w/w przypadkach należy zmieniać pozycję co 4 tygodnie żeby uniknąć trwałych deformacji.